RankPlayerScoreDate
1Tracy13.1752024-02-26
RankPlayerScoreDate
1Tracy13.1752024-02-26
2KENBUN12.7402024-02-22
RankPlayerScoreDate
1Miroslavの弟子13.2002024-02-16
2nana8破門13.1852024-02-05
3Tracy13.1752024-02-26
4nana812.9702024-02-04
5KENBUN12.8252024-02-07
6ao212.8152024-01-31
7ppp12.5652024-02-01
8o12.4852024-01-31
9Miroslav11.7652024-02-15
RankPlayerScoreDate
1M713.4752023-04-17
2M313.4552021-12-23
3M113.4402021-04-01
4M13.4252021-01-18
5Td13.4002019-07-15
6T d13.3852019-03-31
7Hodge Rando13.3802017-11-10
8nomomono13.3602023-06-22
9Tttttt13.3452021-07-28
10papa13.3202020-11-11
11よう13.3002021-03-28
12pzfactory13.2952018-06-16
13mdawg13.2802018-07-06
14Michael13.2802019-09-24
15tftftf13.2802021-03-24
16Sid vicious*13.2752017-07-31
17HSSHHS13.2602022-01-26
18HSHSAKA13.2552022-03-03
19HIDEKI SA13.2552022-08-30
20momomomo13.2452021-06-10
21Bogieman13.2402017-06-07
2277713.2402020-01-29
23HSHSHSHS13.2402021-10-27
24tdstdstds13.2402022-07-02
25ktktktktktkt13.2402022-08-08
26777777713.2352021-04-23
27prprprprpr13.2352022-11-30
28nomonomo13.2352022-12-15
29きき13.2302019-10-18
30Ternt13.2302019-11-22
31totototototo13.2302022-06-28
32pmtj13.2252023-04-15
33tetsuya/13.2202019-08-28
34tototototo13.2202022-11-08
35golfi破門13.2152023-05-30
36HS13.2102021-10-12
37ttdstdstdsttttt13.2102022-07-04
38ggiihh13.2102022-12-19
39hiroyasu破門13.2102023-04-28
40tdtdtdtdtdtd13.2052022-06-05
41klklklklklkl13.2052022-11-16
42Miroslavの弟子13.2002024-02-16
43ニョカ13.1952021-08-26
44HHHSSS13.1952021-11-30
45mnmnmnmnmn13.1952022-06-26
46nana8破門13.1852024-02-05
47Tracy13.1752024-02-26
48nana812.9702024-02-04
49KENBUN12.8352024-01-27
50ao212.8152024-01-31